Polityka Prywatności

I. Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych użytkowników strony internetowej pod adresem www.neauvia.pl jest ITP S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Domaniewska 37, 02-672 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000404795, NIP: 5252360060,  kapitał zakładowy 537.061,90 zł wpłacony w całości.

II. Inspektor Ochrony Danych

Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych – Pana Krzysztofa Radtke, z którym można się skontaktować za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Inspektor Ochrony Danych, ITP S.A., ul. Domaniewska 37, 02-672 Warszawa lub drogą elektroniczną na adres: iod@itpsa.pl

III. Cel przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna

 1. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako: „RODO”) w celu
  • realizacji usługi formularza kontaktowego online świadczonej drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) –  przez czas niezbędny do załatwienia sprawy użytkownika, w tym do przesłania informacji marketingowych o wybranych przez Pana/Panią produktach lub usługach, nie dłużej niż przez 6 miesięcy po załatwieniu sprawy w celach archiwizacyjnych lub do czasu przedawnienia  roszczeń wskazanego we właściwych przepisach prawa,
  • realizacji usług lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) – do czasu zrealizowania usługi,
  • obrony przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – przez okres przedawnienia roszczeń wskazany we właściwych przepisach prawa,
  • wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na ITP, np. wystawianie i przechowywanie faktur oraz innych dokumentów księgowych, sporządzenie informacji podatkowej, dokumentowanie i prowadzenie rozliczeń należności publicznoprawnych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) – przez okres wskazany we właściwych przepisach prawa,
  • marketingu bezpośredniego produktów lub usług ITP – co wynika z prawnie uzasadnionego interesu ITP, (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w zw. z motywem 47 RODO) –  do czasu wniesienia sprzeciwu,
  • tworzenia zestawień, statystyk i/lub analiz na potrzeby wewnętrzne ITP – (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)  – do czasu uwzględnienia przez ITP uzasadnionego sprzeciwu albo wniesienia sprzeciwu,
  • przekazywania treści marketingowych drogą elektroniczną przez Administratora i/lub podmioty z grupy przedsiębiorstw, w skład której wchodzi Administrator (art. 6 ust. 1 lit. a RODO w zw. z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne i art. 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną) – w przypadku wyrażenia osobnej zgody, do czasu jej cofnięcia. Cofnięcie zgody może nastąpić w każdym momencie, lecz nie ma ono wpływu na przetwarzanie danych dokonane przed takim cofnięciem.
 2. Dane osobowe są podawane na zasadach dobrowolności. Odmowa podania danych osobowych może skutkować niemożliwością świadczenia danej usługi.

IV. Komu przekazujemy dane osobowe

 1. Odbiorcami danych mogą być podmioty z grupy przedsiębiorstw w rozumieniu RODO, w której skład wchodzi Administrator oraz podmioty lub osoby współpracujące z Administratorem w zakresie realizowania celów, wskazanych w pkt. II powyżej.
 2. W przypadku przekazywania przez Administratora danych poza Europejski Obszar Gospodarczy (dalej: EOG), korzystania z narzędzi podmiotów, które mają swoją siedzibę poza EOG lub które mogą przechowywać dane poza EOG, (Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do organizacji międzynarodowych), administrator zastosuje wszelkie dostępne prawnie środki ochrony (np. przewidziane w art. 46 RODO) w celu zabezpieczenia takiego przekazania danych. Do przekazywania danych poza EOG może dochodzić na podstawie wyjątków przewidzianych w art. 49 RODO, o ile mają zastosowanie warunki określone w tym artykule. Informacje na temat stosowanych zabezpieczeń można uzyskać kontaktując się z IOD Administratora.

V. Państwa uprawnienia

 1. Ma Pan/i prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych.
 2. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania tzn. żadne decyzje wywołujące wobec osoby skutki prawne lub w podobny sposób na nią istotnie wpływające nie będą oparte wyłącznie na automatycznym przetwarzaniu danych osobowych i nie wiążą się z taką automatycznie podejmowaną decyzją.

VI. Sprzeciw

Oprócz Państwa uprawnień wskazanych w pkt. IV powyżej, ma Pan/i także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingu bezpośredniego przez ITP.

VII. Skarga

Ma Pan/i prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/i, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących jest niezgodne z prawem.

VIII. Przywoływany akt prawny

RODO – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 2016 Nr 119, s. 1)